Quyết đinh Số: 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010

03/11/2011 12:46:02 CH

Phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

 
 

Thông tư hướng dẫn về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

20/04/2011 10:50:53 SA

Ngày 01 tháng 04 năm 2011,Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.