04/09/2015 11:38:36 SA

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2015, Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng – Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng mang mã số CEM-LPT-12 và CEM-LPT-13. Các thông tin cụ thể của 2 chương trình được nêu cụ thể trong báo cáo:

CEM-LPT-12

CEM-LPT-13

Từ Khóa: